اطلاعات بیلبورد

نام محور:تهران اتوبان بابایی دید شرق به غرب مجتمع امام خمینی
جهت دید : دوپایه . تک وجهی
وضعیت روشنایی :
وضعیت اکران :
مساحت :160 مترمربع
ابعاد :800*2000
تعرفه ماهیانه (ریال) :
نام محور:تهران اتوبان بابایی دانشگاه امام خمینی
جهت دید :تک پایه دووجهی
وضعیت روشنایی :
وضعیت اکران :
مساحت :هروجه 130 مترمربع
ابعاد :
تعرفه ماهیانه (ریال) :

محورهای بیشتر

بازدید: 93