اطلاعات بیلبورد

نام محور:رودهن به دماوند هشت دستگاه بیلبورد
جهت دید:رفت و برگشت
وضعیت روشنایی:
وضعیت اکران:
مساحت:87 مترمربع
ابعاد:610 * 1420
تعرفه ماهیانه (ریال):رفت 70/000/000 برگشت 60/000/000

محورهای بیشتر

بازدید: 46