اطلاعات بیلبورد

نام محور:ورودی اصلی شهر قزوین
بین عوارضی و میدان اصلی
جهت دید:مسیر رفت و برگشت
وضعیت روشنایی:با نور SOLAR
وضعیت اکران:
مساحت:60 متر مربع
ابعاد:
تعرفه ماهیانه (ریال):60/000/000

محورهای بیشتر

بازدید: 41