اطلاعات بیلبورد

نام محور:اتوبان کرج – قزوین
پل های عابر پیاده از کردان تا آبیک
جهت دید:رفت و برگشت
وضعیت روشنایی:
وضعیت اکران:
مساحت:45 و 80 مترمربع
ابعاد:
تعرفه ماهیانه (ریال):هروجه 50/000/000

محورهای بیشتر

بازدید: 28