اطلاعات بیلبورد

نام محور:تابلوی تهران جاجرود.منطقه سعیدآباد
جهت دید:برگشت
وضعیت روشنایی:
مساحت:102 مترمربع
تعرفه ماهیانه (ریال):
نام محور:یک دستگاه پل عابر محور تهران جاجرود قبل از پلیس راه
جهت دید:رفت
وضعیت روشنایی:دارد
مساحت:68 مترمربع
تعرفه ماهیانه (ریال):
نام محور:یک دستگاه بیلبورد 400متر بعداز ورودی پردیس
جهت دید:رفت
وضعیت روشنایی:ندارد
مساحت:71 مترمربع
تعرفه ماهیانه (ریال):

محورهای بیشتر

متن اطلاعات مورد نظر در این بخش قرار خواهد گرفت.

بازدید: 647