اطلاعات بیلبورد

نام محور:استان البرز – ماهدشت
مقابل بیمارستان شریعتی
جهت دید:رفت و برگشت
وضعیت روشنایی:ندارد
وضعیت اکران:
مساحت:چهار وجه افقی 50 مترمربع
دو وجه عمودی 18 مترمربع
ابعاد:
تعرفه ماهیانه (ریال):هروجه 25/000/000

بازدید: 72