اطلاعات اکران تابلو

موقعیت تابلو :

اتوبان تهران – کرج ، کیلومتر 7

جهت دید تابلو :

شمالی

تاریخ شروع :

1397/02/03

مدت اکران :

6 ماه

زمان اتمام:

1397/06/06